COLOFON

Gondrand Bornem
C. Van Kerckhovenstraat 117
2880 BORNEM

Tel: +32 38 90 32 11
Fax: +32 38 90 32 18
info-bornem@gondrand.be

PRIVACY POLICY

1. Algemeen

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE TRANSPORTS GRONDRAND FRÈRES SA (hierna: “Gondrand”, “wij”, “ons” of “onze”), een onderneming naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 75116 Parijs (Frankrijk), Rue de Lubeck 11, en met vestigingseenheden te:

 • 2880 Bornem (België) C. Van Kerckhovenstraat 117;
 • 2030 Antwerpen (België) Noordelaan 119;
 • 1830 Machelen (België) BZ Machelen – Cargo 720;
 • 4460 Grâce-Hollogne (België) Rue de l’Expansion 2/1;
 • 1400 Nivelles (België) Rue de l’Industrie 21

Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website www.gondrand.be. Deze privacy policy tracht de gebruikers van onze website dan ook op een duidelijke en leesbare manier een overzicht te geven van de verwerkingen via onze website, en is tevens bedoeld voor alle bezoekers die gebruik maken van onze website.

2. JURIDISCHe grondslag

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van (1) de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: “AVG”), en (2) de Belgische wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (hierna samen genoemd: “Gegevensbeschermingswetgeving”)

3. Wat doen we met uw persoonsgegevens ?

3.1 CONTACTFORMULier

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan hebben wij het gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te gebruiken om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. De persoonsgegevens die wij zullen verwerken, zijn de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt via e-mail. Gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven.

3.2 webFORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN OFFERTES

Op onze website wordt een webformulier beschikbaar gesteld dat u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen voor een gratis offerte m.b.t. onze diensten. De overdracht van persoonsgegevens via het webformulier gebeurt uitsluitend gecodeerd. Als u dit mogelijk maakt, worden de persoonsgegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze persoonsgegevens zijn: naam en voornaam van de contactpersoon, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres vrachttype, vertrekplaats van levering, bestemmingsplaats van levering, handelsvoorwaarden, gewicht (KG) en afmetingen. De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens die wij via het webformulier ontvangen, is het gerechtvaardigd belang. Zo heeft Gondrand het gerechtvaardigd belang om u haar offerte te bezorgen, en uw persoonsgegevens m.o.o. een potentiële contractuele relatie bij te houden.

3.3 SUPPORTEREN VAN DE WEBSITE

Wij verwerken uw persoonsgegevens, op basis van ons gerechtvaardigd belang, met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze privacy policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

3.4 UITOEFENING TOEGEKENDE RECHTEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van of het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

 

4. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen onze organisatie alleen voor zover toegestaan o.b.v. de doeleinden en de rechtsgrond van de verwerking, zoals uiteengezet in artikel 3 van deze privacy policy.

Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:

Hosting provider:

MPS newmedia GmbH

Mendelssohnstr. 13

22761 Hamburg / Germany

Email: support@mpsmedia.de

Tel.: +49 40 226291-21

Website beheerder:

Mr. Vadim Sytdykov

Email : v.sytdykov@mpsmedia.de

Tel.: +49 40 226291-24

Cloudplatform:

WordPress System / MySQL database

Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

De verschillende ontvangers van persoonsgegevens kunnen onder andere zijn (zonder hierbij limitatief te zijn):

 • Openbare instanties en instellingen (bijv. officier van justitie, politie, toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten).
 • rederijen, luchtvaartmaatschappijen, overslagbedrijven, logistieke dienstverleners en agenten en Creditsafe.

5. Doorgifte van persoonsgegevens AAN EEN DERDE LAND

Een doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER (“Europese Economische Ruimte”) of naar een internationale organisatie vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, op uw verzoek, of indien vereist door de toepasselijke wetgeving. De doorgifte naar landen buiten de EER zal enkel gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.

6. DUUR VAN DE GEGEVENSOPSLAG

Indien nodig verwerken en slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor de duur van onze contractuele relatie, die bijvoorbeeld het starten en uitvoeren van een contract omvat of voor de tijd die nodig is het contractuele doel te bereiken. Daarnaast zijn wij wettelijk onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen. De deadlines voor opslag en documentatie zijn drie tot vijftien jaar.

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor het vooropgestelde doel.

De verzamelde persoonsgegevens voor het aanvragen van een offerte worden verwijderd zodra de aanbieding is verzonden en een tijdig contact met u heeft plaatsgevonden of niet is gelukt. Voortzetting van de verwerking vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is in de context van een daaruit voortvloeiende initiatie en uitvoering van een contract of voor de vervulling van de daaruit voortvloeiende contractuele doeleinden. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

7. UW RECHTEN

Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met deze privacy policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

7.1 Recht op inzage

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze privacy policy.

U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

7.2 Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

7.3 Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,  

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
7.4 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

 • Met uw toestemming;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
 • Om redenen van openbaar belang.
 • Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.
 7.5 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

7.6 Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

 7.7 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

8. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

In principe maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming volgens art. 22 AVG. Als we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hierover apart informeren of uw toestemming verkrijgen, als dit wettelijk verplicht is. Om uw rechten te beschermen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

9. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookiebeleid. (www.gondrand.be/imprint#cookies).

10. Een vraag ?

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacy policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 7 van deze privacy policy, gelieve dan contact op te nemen met ons op één van de volgende manieren:

 • per e-mail: info-bornem@gondrand.be
 • per post: SFT Gondrand Frères NV, C. Van Kerckhovenstraat 117, 2880 Bornem (België)

11. AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Deze privacy policy werd het laatst bijgewerkt op 20/06/2019.

12. Google – algemene opmerkingen

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over gegevensverwerking door Google. U kunt uw instellingen ook wijzigen in hun privacycentrum, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, voorkeuren en opt-out-opties naar de webpagina’s van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (“Privacybeleid van Google” ) https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“het gebruik van gegevens door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/ policies/technologies/ads (“Google’s gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“Beheer informatie die Google gebruikt om advertenties weer te geven”) en http://www.google. com/ads/preferences/ (“Bepaal welke advertenties Google aan u toont”).

13. Google Analytics

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (Google) Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres onder geen enkele omstandigheid koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google Inc. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet”.

We gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonimisering ingeschakeld. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waardoor een persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Google Inc., met hoofdkantoor in de VS, is gecertificeerd voor de VS-Europese Privacy Shield-overeenkomst, die zorgt voor naleving van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 par. 1 verlicht. f AVG of § 15 para. 3 TMG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

14. Browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen

De Google Analytics opt-out browser add-on geeft websitebezoekers meer controle over welke informatie Google Analytics verzamelt over de websites die ze bezoeken. De add-on informeert het Google Analytics JavaScript (ga.js) dat er geen informatie over het websitebezoek naar Google Analytics mag worden verzonden. Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt u de add-on en installeert u deze voor uw huidige webbrowser. De browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Link: Browser-Add-onClick

17. Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html (“Gebruiksvoorwaarden van Google Maps”). Bij het gebruik van deze website gaat u automatisch akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, haar vertegenwoordigers en derden.

Google Web Fonts
Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Re/Marketing Servijsjes
We gebruiken de marketing- en remarketingdiensten (“Google Marketing Services” in het kort) van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), (“Google”). De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd was op andere websites, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden voert Google bij het openen van onze en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn direct een code uit en zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel bekend als “web” beacons” genoemd. ) geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand vermeldt welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Tevens wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij wij Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig naar een overgedragen naar de Google-server in de VS en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-aanbiedingen. Bovenstaande informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties aan hem worden getoond. De externe diensten Google User Content googleusercontent.com en sedo Domain Parking sedoparking.com van Sedo GmbH worden op onze website geladen voor een optimale presentatie van de inhoud.

In het kader van Google Marketing Services worden gebruikersgegevens pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens met betrekking tot cookies binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan ​​de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die door Google Marketing Services over gebruikers wordt verzameld, wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS. De Google-marketingdiensten die we gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

We kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google-marketingservice “DoubleClick”. DoubleClick gebruikt cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties kunnen weergeven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website en andere websites op internet. We kunnen advertenties van derden opnemen op basis van de Google-marketingservice “AdSense”. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van bezoeken van gebruikers aan deze website en andere websites op internet.

We kunnen ook gebruik maken van de dienst “Google Optimizer”. Google Optimizer stelt ons in staat om de effecten van verschillende wijzigingen op een website (bijvoorbeeld wijzigingen in de invoervelden, het ontwerp, enz.) te begrijpen als onderdeel van zogenaamde “A/B-testen”. Voor deze testdoeleinden worden cookies op de apparaten van de gebruikers opgeslagen. Er worden alleen pseudonieme gebruikersgegevens verwerkt. We gebruiken ook de “Google Tag Manager” om de analyse- en marketingdiensten van Google op onze website te integreren en te beheren.

Voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads, het privacybeleid van Google staat op https://policies.google.com/privacy
Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google Marketing Services, kunt u de instellings- en opt-out-opties van Google gebruiken: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Tag Manager
Wij gebruiken de dienst Google Tag Manager van Google. “Google” is een groep companies en bestaat uit de bedrijven Google Ireland Ltd. (aanbieder van de dienst), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere gelieerde bedrijven van Google LLC. De Google Tag Manager is een hulpdienst en verwerkt alleen persoonsgegevens voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat andere componenten worden geladen, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Tag Manager. Houd er rekening mee dat Amerikaanse autoriteiten, zoals geheime diensten, mogelijk toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens vanwege Amerikaanse wetten zoals de Cloud Act, die onvermijdelijk wordt uitgewisseld met Google vanwege het Internet Protocol (TCP) wanneer deze dienst wordt geïntegreerd.

Google Foto’s (ggpht.com)
Een webservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland (hierna: ggpht.com) is op onze website geladen.
We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar ggpht.com verzenden. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f AVG. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze werking van de website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens worden verwijderd zodra het doel van hun verzameling is bereikt. Meer informatie over de omgang met de verzonden gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van ggpht.com: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

U kunt voorkomen dat ggpht.com uw gegevens verzamelt en verwerkt door het uitvoeren van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt deze op www.noscript.net of www. ghostery.com)

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde YouTube-site. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Er wordt automatisch een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kun je voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

15. Cookies en cookiebanners (ULTIMATE AVG & CCPA-plug-in)

We gebruiken op verschillende pagina’s van ons online aanbod zogenaamde cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Bij toegang tot de website verschijnt de ULTIMATE GDPR & CCPA-cookiebanner. Dit is ontwikkeld door het bedrijf createIT. De cookiebanner wordt beheerd door de ULTIMATE GDPR & CCPA-plug-in van createIT.

Cookiebeleid

 1. Algemeen

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE TRANSPORT GONDRAND FRÈRES SA (hierna “Gondrand“, “wij“, “ons” of “onze“), een onderneming naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 75116 Parijs (Frankrijk), Rue de Lubeck 11, en met vestigingseenheden te:

 • 2880 Bornem (België) C. Van Kerckhovenstraat 117;
 • 2030 Antwerpen (België) Noordelaan 119;
 • 1830 Machelen (België) BZ Machelen – Cargo 720;
 • 4460 Grâce-Hollogne (België) Rue de l’Expansion 2/1;
 • 1400 Nivelles (België) Rue de l’Industrie 21

Gondrand zal beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website (www.gondrand.be) en bij de uitvoering van onze diensten. Onze website maakt gebruik van “cookies”. Deze cookie policy heeft als doel u informatie te verschaffen omtrent de verschillende types cookies, welke cookies wij gebruiken en welke cookies derde partijen gebruiken en hoe u cookies kan beheren en blokkeren. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Cookies Policy of ons gebruik van cookies, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

 • per e-mail: info-bornem@gondrand.be
 • per post: SFT Gondrand Frères NV, C. Van Kerckhovenstraat 117, 2880 Bornem (België)

2. Cookies

Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine stukjes data, waarvan de website aan de browser vraagt om die op te slagen op uw computer, laptop of mobile toestel wanneer u de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookie laat de website toe om uw handelingen of voorkeuren te “onthouden” en toe te passen bij navolgende bezoeken. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan de cookie afkomstig is, hoe lang de cookie wordt opgeslagen, en een uniek nummer dat willekeurig gegenereerd wordt.

Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • Permanente cookies vs. sessie cookies: permanente cookies blijven op uw computer, laptop of mobiel toestel opgeslagen en helpen ons u te identificeren. Sessie cookies daarentegen worden op het einde van elke sessie verwijderd.
 • Eigen cookies vs. derde partijen cookies: eigen cookies zijn cookies die door onze website zelf gegeneerd worden. Derde partijen cookies zijn cookies die gecreëerd en opgeslagen worden door onze (sociale media) partners.

Onderscheid naar noodzakelijkheid en functionaliteit:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn vereist voor de goede werking van onze website. Dit zijn, bijvoorbeeld, cookies die u toelaten om in te loggen;
 •  Analytische cookies of werkingscookies: deze cookies laten ons toe om het webverkeer te analyseren, om het aantal users van de website te analyseren en om te analyseren hoe gebruikers doorheen onze website navigeren;
 •  Functionele cookies: deze cookies herinneren de keuzes die u maakt op de website, bv: uw taalvoorkeur, en leiden tot een verbetering van uw user-experience;
 • Targeting cookies: deze cookies tonen de pagina’s die u bezocht heeft en de links die u gevolgd heeft, en worden gebruikt om, bv: advertenties, relevanter te maken.

Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar het kan wel zijn dat dergelijke cookies informatie bevatten waardoor u identificeerbaar bent. Onze Privacy Policy is dan ook van toepassing in die mate dat een cookie kan beschouwd worden als een persoonsgegeven.

Cookies die wij gebruiken (eigen cookies)

Wij gebruiken de volgende cookies voor de volgende doeleinden:

(a) Voorkeur: wij gebruiken cookies om informatie op te slagen in verband met uw voorkeuren. De volgende cookies worden hiervoor gebruikt:

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
qtrans_front_language gondrand.be Bepaalt de voorkeurstaal van de bezoeker. Hiermee kan de website de voorkeurstaal instellen bij herbezoek van de bezoeker. 1 jaar HTTP Cookie

(b) Toestemming: wij gebruiken cookies om bij te houden of u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. De volgende cookies worden hiervoor gebruikt:

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
NID google.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden HTTP Cookie
rc::a google.com Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen. Persistent HTML Local Storage
rc::b google.com Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen. Session HTML Local Storage
rc::c google.com Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen. Session HTML Local Storage
rc::d-15# google.com In afwachting Persistent HTML Local Storage

Cookies die gebruikt worden door onze partners (derde partij cookies)

Onze website maakt gebruik van een aantal sociale media plugins. Het kan zijn dat deze derde partijen gebruik maken van cookies. Wij maken gebruik van de volgende sociale mediakanalen: Facebook, LinkedIn en Twitter. Wij verwijzen naar het cookie-beleid van dergelijke derde partijen:

Wij maken ook gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website. De verzamelde informatie wordt gebruikt om rapporten te maken.

De opt-out browser add-on van Google Analytics geeft websitebezoekers meer controle over welke gegevens over bezochte Google Analytics-sites worden verzameld. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek moet worden verzonden naar Google Analytics. Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt u de add-on en installeert u deze voor uw huidige webbrowser. De browser-add-on voor het uitschakelen van Google Analytics is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari en Opera.

Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wij maken tevens gebruik van Google Maps.

Beheren en blokkeren van cookies

U kan te allen tijde cookies blokkeren of het gebruik van cookies beheren door gebruik te maken van de settings in uw browsers. Het blokkeren van cookies kan er wel toe leiden dat uw user-experience wordt aangetast doordat u uw voorkeuren elke keer zal moeten aangeven.

Voor meer informatie met betrekking tot het beheren of blokkeren van cookies, verwijzen wij naar de ter beschikking gestelde pagina’s van de verschillende webbrowsers:

of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

3. Local storage en session storage

Ook volgende gegevens worden opgeslagen door onze website bij een bezoek:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzing URL
 • Hostaam van de computer
 • Tijd van het serververzoek

4. Aanpassingen aan de Cookie Policy

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Cookie Policy. De meest recente versie kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Deze Cookie Policy werd het laatst bijgewerkt op 20/06/2019.

Cookie-Settings

change cookie settings

ONZE GROEP BEDRIJVEN

gondrand_logo_blue
ngl_logo_gemvest-265x102
monnard_logo_gemvest-265x102
monfreight_logo_gemvest-265x102